เพิ่มศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการ : กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

การเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้น นิสิตใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้าสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อที่จะได้เรียนสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ตามปกติจะมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ แต่สิ่งที่มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมคือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความคิดและเชาว์ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และการวิเคราะห์และการสื่อสารทักษะในการใช้ชีวิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) ของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาพัฒนาคุณลักษณะในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

วัตถุประสงค์ :

9.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 9.2 ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

10.1 กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 2 : มีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 2. ประชุมวางแผนและเตรียมงาน 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 5. ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ 6. ประชุมเพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ

เป้าหมายผลผลิต :

11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 200 คน 11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม : ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 - ผลประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ : ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง