เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ

โครงการ : เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/2
จำนวนชั่วโมง : 1.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการต่าง ๆ ของบ้านเมืองมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ในส่วนของงานการนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการหล่อหลอมให้นิสิตได้รู้จักการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ โดยการจัดให้มีองค์การบริหารกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยฯขึ้น เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ และได้มีการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการจัดหน่วยงานของนิสิตขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ โดยงานนี้เรียกว่าสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งที่ผ่านมาคณะฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตและคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ ตามรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ ที่ได้รับเลือกตั้งประจำปีการศึกษานั้น ๆ ได้มีโอกาสวางแผนและดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ :

8.1 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 8.2 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

9.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 9.2 แต่ละฝ่ายจัดเตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมาย 9.3 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะฯ และตัวแทนสาขาวิชาเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรม 9.4 ดำเนินกิจกรรม ประเมินผล 9.5 จัดทำเอกสารสรุปผลงาน และแผนกิจกรรมในปี 60 9.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ

เป้าหมายผลผลิต :

10.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 10.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - อัตราความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 10.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ - นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง