อบรม อสม.น.

โครงการ : โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/2
จำนวนชั่วโมง : 15.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้มีวินัย รู้หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที สร้างความผูกพันระหว่างนิสิตกับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพดี

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อพัฒนานิสิตให้รู้จักหน้าที่ของการเป็นนักสาธารณสุข 2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 3.เพื่อเป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

อบรมเพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้มีวินัย รู้หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที สร้างความผูกพันระหว่างนิสิตกับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพดี

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้มีวินัย รู้หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที สร้างความผูกพันระหว่างนิสิตกับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาพดี

สถานที่จัดกิจกรรม :

หอประชุมพญางำเมือง

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง