พี่สอนน้อง ติวความรู้วิชาต่างๆ

โครงการ : สอนเสริมเพิ่มความรู้สำหรับนิสิตคณะเกษตรฯ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/2
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง