อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนิสิต

โครงการ : การอบรมดนตรีเชิงปฏิบัติการ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 14.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การศึกษาในชั้นเรียนต้องกระทำควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การได้ไปเรียนรู้กับผู้เชียวบาญเฉพาะทางทำให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นสามารถนำความรู้มาพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และได้ความคิดและแนวคิดในการเรียนรู้ที่หลากหลายนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อเพิ่มพูนความรุ้ประสบการณ์และทักษะทางการปฏิบัติเดี่ยวและการรวมวงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ -เพื่อให้นิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์สากลได้เรียนรู้ พัฒนา สร้างสรรค์งานดนตรีสากล -เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมและเสนอผลงานดนตรีสากลต่อสาธารณชน โดยผ่านการเรียนรู้และอบรมจากวิทยากร

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง