ศึกษาดูงาน

โครงการ : ทัศนศึกษา สาขาดุริยางคศาสตร์สากล
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 10.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การเรียนการสอนดนตรีในโลกยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตของชุมชุนและสังคม และเทคโนโลยี นิสิตที่เรียนดนตรีสากลมีความจำเป็นในการต้องไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ จะเป็นรูปแบบต่างๆ การร่วมแสดงต่อสาธารณชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนความรุ้ประสบการณ์และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านดนตรีสากลให้แก่นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเข้าไปสัมผัสกับการแสดงรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเข้าใจและสามารถนำเอาประสบการณ์ต่างๆ กับมาใช้ในการพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้ตามหลักการของดนตรี

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง -เพื่อฝึกให้นิสิตมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกับและมีการทำงานเป็นทีม -เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาและดูงานในครั้งนี้มาปรับใช้ในการเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี -เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับดนตรีพร้อมกับการเข้าดูงานแะลร่วมแสดงในสถานที่จริง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง