ทำบุญประจำปีคณะ

โครงการ : กิจกรรมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพรัพุทธชินราช ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/2
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจุดประสงค์ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย จึงได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมทำบุญคณะเพื่อที่นิสิตและบุคลากรในคณะจะได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ถวายทาน และการฟังเทศน์ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางคณะได้จัดโครงการทำบุญคณะฯขึ้นทุกปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตและบุคลากรของคณะ ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย

วัตถุประสงค์ :

9.1 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทาน และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 9.2 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 9.3 เพื่อให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่ และบุคลากร

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

10.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 10.2 จัดเตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่าย 10.3 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 10.4 ดำเนินกิจกรรมทำบุญประจำปีของคณะ มีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีการทางศาสนา การฟังเทศน์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ - การฟังเทศน์ และรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ - พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่

เป้าหมายผลผลิต :

11.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ) - นิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 - บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 11.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นิสิตมีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมอันดีงาม - อัตราความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - ผลประเมินระดับคุณภาพความสำเร็จในการดำเนินงาน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 - ผลประเมินระดับคุณภาพของนิสิตมีสุนทรียภาพ : ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 - ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ : ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง