ประกวดฑูตวัฒนธรรม

โครงการ : ประกวดทูตวัฒนธรรม
ประเภทกิจกรรม : เวียงปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

หน่วยกิจกรรมเวียง

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารสงวนเสริมศรี ม.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง