ศิลปนิพนธ์

โครงการ : โครงการสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งโครงการการสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์ หัวข้อ “๙ ตามพ่อสานต่อพระปณิธาน” เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นสื่อการแสดงให้ผู้ชมได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ดั้งนั้นนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ควบคู่กับการทดสอบความรู้ และความสามารถที่ได้เล่าเรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อแสดงทักษะรูปแบบการประมวลความคิด ที่ได้เรียนมาตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา -เพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ออกมาเป็นรูปแบบการแสดงสร้างสรรค์ -เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ และกระบวนท่าการแสดง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การแสดงศิลปะการแสดงนิพนธ์ เชิงสร้างสรรค์

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง