งานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว

โครงการ : งานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง