คริสตมาส

โครงการ : คริสต์มาส(ชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยพะเยา)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมคริสเตียน

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ม.6 ต.บ้านหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง