ค่ายอาสา

โครงการ : ค่ายอาสาพัฒนา 2559
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 32.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมคริสเตียน

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คริสจักรสัมพันธ์ขมุบ้านน้ำสอด จ.น่าน

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง