สืบสานวัฒนธรรมร่วมกับชนเผ่า

โครงการ : สืบสานวัฒนธรรมร่วมกับชนเผ่า ครั้งที่ 11
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 24.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมยอดหญ้าบนภูสูง

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

บ้านห้วยคุ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง