ค่ายอาสากับชมรมกระดานดำ

โครงการ : กระดานดำจิตอาสา ครั้งที่2
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2560/2
จำนวนชั่วโมง : 52.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมกระดานดำ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

บ้านร้อง อำเภองาว จังหวักลำปาง

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง