กิจกรรมปีใหม่เมือง(สงกรานต์)

โครงการ : โครงการรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

วันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยที่ยึดถือตามประเพณีโบราณมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 ซึ่งบรรพบุรุษได้มอบไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีธรรมเนียมแบบแผนปฏิบัติอันดีงาม ได้แก่ ประเพณีรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ คำว่ารดน้ำดำหัวเป็นคำพูดของชาวเหนือที่จะไปรดน้ำขอขมา (ขอโทษ) ผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งจะมีการอาบน้ำจริง ๆ คืออาบทั้งตัวและดำหัวคือสระผมด้วยสิ่งที่ใช้สระผมก็จะเป็นน้ำส้มป่อยหรือน้ำมะกรูด

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อแสดงความเคารพต่ออาจารย์อาวุโสประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยการรดน้ำขอพรในประเพณีสงกรานต์ 2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง 3. เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม -อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 คน -นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 65 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

ลานอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง