ห้องสานสัมพันธ์เวียง

โครงการ : ห้องสานสัมพันธ์เวียง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
ประเภทกิจกรรม : เวียงปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

หน่วยกิจกรรมเวียง

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง