เปิดบ้านสถาปัตย์

โครงการ : โครงการนิทรรศการเปิดบ้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที 1
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 20.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้เปิดให้บริการทางด้านการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 7 ปี มีการดำเนินการหลักสูตร 5 หลักสูตรคือ ศิลปะและการออกแบบ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ดุริยางคศาสตร์สากล , ศิลปะการแสดง และ สถาปัตยกรรมภายใน ด้วยปณิธาน “ปัญญาสร้างสรรค์สังคม” และ ตามวิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตผู้สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ในการนี้ได้มีแนวทางในการนำเสนอผลงานของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยทุกหลักสูตรมีส่วนร่วม และการประกวดเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.1 การแต่งหน้าเสริมบุคลิก 2 สไตล์ สำหรับผู้หญิงทำงาน โดยสาขาศิลปะการแสดง 1.2 การวาดภาพเหมือนในรูปแบบการ์ตูน โดยสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 1.3 การทำตรายางด้วยการแกะยางลบ โดยสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.4 การทำหัตถกรรมกระดาษ Paper Craft โดยสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.5 สนทนาภาษาอังกฤษผ่านการทำอาหารอเมริกัน โดยสาขาศิลปะและการออกแบบ 1.6 การทำภาพพิมพ์จากกระเบื้องยาง โดยสาขาศิลปะและการออกแบบ 1.7 การทอผ้าอเนกประสงค์ โดยสาขาศิลปะและการออกแบบ 2. กิจกรรมการแสดง 2.1 การแสดงดนตรีเที่ยงวันหรรษา โดยสาขาดุริยางค์ศาสตร์สากล 2.2 การแสดงพิธีเปิดบ้านสถาปัตย์ โดยสาขาศิลปะการแสดง 3. กิจกรรมการประกวด 3 ประเภท 3.1 ประกวดวาดภาพ “ปัญญาสร้างสรรค์สังคม” ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ 3.2 การประกวดออกแบบ “บ้านสำหรับซูปเปอรน์ฮีโร่” 3.3 การประกวดแต่งกาย “ชุดคอสเพลจากวัสดุเหลือใช้” 4. กิจกรรมการออกร้าน 4.1 ผลงานจากรายวิชา/สาขาวิชา 4.2 ร้านค้าสโมสรนิสิต 4.2 สอยดาวซาฟ่า 4.3 ร้านค้าบุคลากร

วัตถุประสงค์ :

- การทำงานร่วมกันด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกสาขาวิชา เพื่อความเข้มแข็งขององค์กร - การนำเสนอผลงานของผู้เรียน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่อสาธารณะ 7.3 ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะที่มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน - การบริหารจัดการงบประมาณคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แสดงความสามารถด้านทัศนศิลป์

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง