เปิดโลกวิทยาศาสตร์

โครงการ : เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2561 (ครั้งที่ 16) วันที่ 1
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทำให้คนเราทุกวันนี้มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงของการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้รูปแบบงานจะเป็นการนำเสนอกิจกรรมซึ่งเป็นนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดแสดงชุดทดลองต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัย การการประกวดและการแข่งขันทักษะต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่นการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การจัดซุ้มนิทรรศการวิชาการของนิสิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวพะเยา และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ใกล้บ้าน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ จะทำให้เกิดการประสานความร่วมมือ เกิดเป็นเครือข่ายทางวิชาการ โดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นศูนย์กลางเพื่อถ่ายทอด นำเสนอ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไปในตัวอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 2. เพื่อแสดงศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ในการนำเสนอกิจกรรม และผลงานทางวิชาการ 3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ และวิจัย

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

บรรยายเชิงวิชาการ การประกวด/การแข่งขัน นิทรรศการ เกมส์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เป้าหมายผลผลิต :

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดพะเยา เขตจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่ให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 6,000 คน 2. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ย ?3.51 จากคะแนนเต็ม 5

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง