ถอดรหัสการพัฒนานวัฒกรรมท้องถิ่นฯ

โครงการ : การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ถอดรหัสการพัฒนานวัฒกรรมท้องถิ่นโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นโดอยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสวนาถอดรหัสการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

บรรยายพิเศษ หัวข้อ ถอดรหัสการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นโดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นโดอยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง