กิจกรรมสนับสนุนการแสดงลูกทุ่ง

โครงการ : กิจกรรมสนับสนุนการแสดงลูกทุ่ง
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 7.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมดนตรีลูกทุ่ง ม.พะเยา

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารสงวนเสริมศรี

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง