ลอยกระทงร่วมกับหน่วยงานภายนอก

โครงการ : ลอยกระทงร่วมกับชุมชนวัดลี
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 5.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

เทศบาลเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง