กิจกรรมจิตอาสา

โครงการ : ช่วยงานจิตอาสา งานธุรการ กองกิจการนิสิต
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

งานธุรการ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

งานธุรการกองกิจ

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง