อบรมเสริมสร้างภาษากัมพูชา

โครงการ : อบรมเสริมสร้างภาษากัมพูชา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 15.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมนิสิตกัมพูชา มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง CE

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง