ตอบแบบสอบถามวิจัยสถาบัน

โครงการ : ตอบแบบสอบถามความต้องการพื้นฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 1.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

งานธุรการ

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

Online

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง