ห้องสานสัมพันธ์เวียง

โครงการ : ห้องสานสัมพันธ์เวียงครั้งที่ 2
ประเภทกิจกรรม : เวียงปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

หน่วยกิจกรรมเวียง

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง