เปิดโลกวิทยาศาสตร์

โครงการ : เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2562 (ครั้งที่ 17) วันที่ 2
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทำให้คนเราทุกวันนี้มีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงของการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้รูปแบบงานจะเป็นการนำเสนอกิจกรรมซึ่งเป็นนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดแสดงชุดทดลองต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานวิจัย การการประกวดและการแข่งขันทักษะต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่นการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การจัดซุ้มนิทรรศการวิชาการของนิสิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวพะเยา และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ใกล้บ้าน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ จะทำให้เกิดการประสานความร่วมมือ เกิดเป็นเครือข่ายทางวิชาการ โดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นศูนย์กลางเพื่อถ่ายทอด นำเสนอ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไปในตัวอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ 2. เพื่อแสดงศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ในการนำเสนอกิจกรรม และผลงานทางวิชาการ 3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ และวิจัย

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

นิทรรศการต่างๆ

เป้าหมายผลผลิต :

1. จำนวนการจัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน จำนวน 5 กิจกรรม 2. จำนวนการนำเสนอนิทรรศการ และผลงานทางวิชาการ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 4,000 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง