เสียงสะท้อนจากนิสิต

โครงการ : เสียงสะท้อนจากนิสิต
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

สภานิสิต

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง