ค่ายสานสัมพันธ์ชมรมคริสเตียน

โครงการ : ค่ายสานสัมพันธ์ชมรมคริสเตียน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 24.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

ชมรมคริสเตียน

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ศูนย์พันธกิจ ภาคที่ 15 จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง