ข้อมูลกิจกรรมกลาง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 2 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
เลือกตั้งนายกองค์การนิสิต/สมาชิกสภานิสิตคณะ
มหาวิทยาลัยพะเยา 4 เม.ย. 61
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 1.00 เปิดโครงการ
โครงการ UP GAME
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 24 มี.ค. 61
งานบริการและสวัสดิการนิสิต 4.00 เปิดโครงการ