ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 13 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
การอบรมนิสิตช่วยงานสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้อง SC 1107 และห้อง SC2210 คณะวิทยาศาสตร์ 12 - 13 ม.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
INTERIOR ARCHITECTURE กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 8 เม.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์
ห้องประชุมเมืองพะเยา 5 - 20 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20.00 เปิดโครงการ
การอบรมดนตรีเชิงปฏิบัติการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 26 เม.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ห้องประชุมเมืองพะเยา 6 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ครั้งที่ 1 )
พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย 25 ก.พ. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว
ห้องประชุมเมืองพะเยา 6 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
การแสดงผลงานดนตรี (Music Recital)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 27 เม.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 4
มูลนิธิศูนย์เด็กกำพร้าบ้านมอบรัก และสนามฟุตบอล SV 28 ม.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษา
ห้อง SC1301 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 ก.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
การสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ม.ค. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
ทัศนศึกษา สาขาดุริยางคศาสตร์สากล
คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ 29 - 30 เม.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมเมืองพะเยา 7 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.00 เปิดโครงการ