ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 14 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
โครงการทำบุญปีใหม่และเชื่อมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562
ลาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิต ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษ
22 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
หอประชุมพญางำเมือง 27 - 28 เม.ย. 61
คณะแพทยศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต
ห้องประชุมเมืองพะเยา 30 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
- 19 เม.ย. 61
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1.00 เปิดโครงการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลือกตั้งระบบออนไลน์ 9 เม.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
INTERIOR ARCHITECTURE กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 17 ก.พ. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 7.00 เปิดโครงการ
รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา 10 ม.ค. - 28 มี.ค. 62
คณะนิติศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ค่ายอาสา IT เพื่อน้อง ปี 2561
โรงเรียนบ้านบุญเรือง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20 - 22 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.00 เปิดโครงการ
โครงการบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ห้อง PKY 5 12 - 15 ม.ค. 61
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา 14 - 15 ม.ค. 61
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
อบรมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ตึกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 24 ก.พ. 61
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8.00 เปิดโครงการ
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมเเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัดพระธาตุจอมทอง 11 - 13 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
English Club กิจกรรมย่อยที่ 3 : English Camp
โรงเรียนบ้านปางงุ้น อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 4 - 6 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 24.00 เปิดโครงการ