ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 53 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
เปิดบ้านวิทย์แพทย์
ห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 17 - 18 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.00 เปิดโครงการ
งานบุญคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 27 ก.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
ทำบุญคณะ
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 31 ส.ค. 60
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 เปิดโครงการ
ค่ายแรกพบกล้ามะกอก ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา 31 ก.ค. - 8 ส.ค. 60
คณะเภสัชศาสตร์ 36.00 เปิดโครงการ
โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
CE10206 5 - 6 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10.00 เปิดโครงการ
สานสัมพันธ์นิสิต คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 6 - 8 ส.ค. 60
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
วันมหิดล
ตึกคณะแพทยศาสตร์ 20 ก.ย. 60
คณะแพทยศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู(กตเวที)
อาคารสงวนเสริมศรี 7 ก.ย. 60
คณะแพทยศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
อาคารเรียนรวม CE 11206 31 ส.ค. 60
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมไหว้ครู ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
ห้องประชุมเมืองพะเยา 31 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู – ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ห้อง ภูกามยาว 1 31 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 31 ส.ค. 60
คณะเภสัชศาสตร์ 2.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ-ขันโตก
โรงปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 31 ส.ค. 60
คณะสหเวชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
PKY 3 31 ส.ค. 60
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครูและรับไทด์คิ้ง คณะนิติศาสตร์
ห้อง UB003 อาคาร99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 31 ส.ค. 60
คณะนิติศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์สายใยน้องพี่สีน้ำเงิน
โรงปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 26 ส.ค. 60
คณะสหเวชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
SEEN Sports
สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (เก่า) 27 ส.ค. 60
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 8.00 เปิดโครงการ
INTERIOR ARCHITECTURE กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 8 เม.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ห้องสานรัก สานสัมพันธ์ สานศิลปวัฒนธรรม SEEN
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5 - 8 ส.ค. 60
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 16.00 เปิดโครงการ
โครงการสานสัมพันธ์สิงกว๊าน-พิราบขาว(ประชุมเชียร์และรับน้อง)
อาคารสงวนเสริมศรี 5 - 20 ส.ค. 60
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์
ห้องประชุมเมืองพะเยา 5 - 20 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20.00 เปิดโครงการ
โครงการปฐมนิเทศสาขาพร้อมเปิดโลกฟิสิกส์
ห้อง SC2110 คณะวิทยาศาสตร์ 10 ก.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 ก.ย. - 8 ธ.ค. 60
คณะนิติศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยลัยพะเยา
อาคารอุบาลีคุณูปมาจารย์ 24 ส.ค. 60
คณะแพทยศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ทอดผ้าป่า กองทุนเพื่อการศึกษานิสิตคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 27 ก.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
อาคารสงวนเสริมศรี 26 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 - 20 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 28.00 เปิดโครงการ
การอบรมดนตรีเชิงปฏิบัติการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 26 เม.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ห้องประชุมเมืองพะเยา 6 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครู
มหาวิทยาลัยพะเยา 27 ส.ค. 60
วิทยาลัยการศึกษา 3.00 เปิดโครงการ
พิธีสู่ขวัญควายและการสำรวจเพื่อพัฒนากจิรรมในพิธีสู่ขวัญควาย
ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 6 ส.ค. 60
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8.00 เปิดโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ครั้งที่ 1 )
พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย 25 ก.พ. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
บุคลากรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
CE07208, CE07202, CE07108 8 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว
ห้องประชุมเมืองพะเยา 6 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
การแสดงผลงานดนตรี (Music Recital)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 27 เม.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
ศิลปะ กวีคีตา สืบสานล้านนาวัฒนธรรม SEEN (กิจกรรมประกวดดาวเดือน)
+- 9 ก.ย. 60
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 8.00 เปิดโครงการ
ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560
อาคารสงวนเสริมศรี 9 ก.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 4
มูลนิธิศูนย์เด็กกำพร้าบ้านมอบรัก และสนามฟุตบอล SV 28 ม.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษา
ห้อง SC1301 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 ก.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
โครงการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pre-U)
ห้องภูกามยาว 2-3 5 - 8 ส.ค. 60
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรมนิสิตช่วยงานในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2560
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
การอบรมนิสิตช่วยงานสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์
ห้อง SC 1107 และห้อง SC2210 คณะวิทยาศาสตร์ 12 - 13 ม.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
การสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ม.ค. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
ทัศนศึกษา สาขาดุริยางคศาสตร์สากล
คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ 29 - 30 เม.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตณื มหาวิทยาลัยพะเยา 11 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
Reunion
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 19 - 20 ส.ค. 60
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 16.00 เปิดโครงการ
โครงการเสวนาความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ การใช้ข้อมูลเตือนภัยขบวนการค้ามนุษย์ข้ามช
อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 1 ก.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
สืบสายถิ่นแผ่นดินล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560
วัดแม่กาห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 2 - 3 ก.ย. 60
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24.00 เปิดโครงการ
กาดมั่วการเมือง
ห้องภูกามยาว 1 26 ส.ค. 60
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร 19 - 26 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16.00 เปิดโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านร่องคำ
ณ โงเรียนบ้านร่องคำ 16 - 17 ก.ย. 60
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 16.00 เปิดโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนทุ่งต้นศรี
โรงเรียนทุ่งต้นศรี 2 - 3 ก.ย. 60
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 16.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมเมืองพะเยา 7 ส.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.00 เปิดโครงการ