ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 55 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา 8 ก.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการเกษตรบูชาครู
ไหว้ครู 30 ส.ค. 61
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 4.00 เปิดโครงการ
Open House Med Sci
anatomy hall 16 - 17 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
ห้องประชุมเมืองพะเยา 6 ส.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.00 เปิดโครงการ
รับน้องคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 11 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
รับน้องคณะศิลปศาสตร์
อาคารพระอุปาลี 11 ส.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ห้องสานรัก สานสัมพันธ์ สานศิลปวัฒนธรรม SEEN รุ่นที่ 9
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 - 11 ส.ค. 61
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 24.00 เปิดโครงการ
โครงการวันมหิดล
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 24 ก.ย. 61
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 30 ส.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมไหว้ครู ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
ห้องประชุมเมืองพะเยา 30 ส.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
โครงการไหว้ครู (กตเวที) นิสิตคณะแพทยศาสตร์
หอประชุมพญางำเมือง 30 ส.ค. 61
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู รับขวัญนิสิตใหม่
อาคารสงวนเสริมศรี 30 ส.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
คุรุปูจา ไหว้สาปารมี(ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)ประจำปีการศึกษา 2561
ห้องภูกามยาว 3 30 ส.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
โครงการไหว้ครูและรับติ้ง ไทด์คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยพะเยา 30 ส.ค. 61
คณะนิติศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการไหว้ครู-ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
UB001 30 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์
UB004 30 ส.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
อาคารเรียนรวม ห้อง CE11206 30 ส.ค. 61
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ-ขันโตก
โรงปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ 30 ส.ค. 61
คณะสหเวชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการกีฬา ICT สัมพันธ์
มนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 29 ม.ค. - 3 ก.พ. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.00 เปิดโครงการ
โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 - 11 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.00 เปิดโครงการ
โครงการกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องประชุมเมืองพะเยา 3 - 19 ส.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20.00 เปิดโครงการ
โครงการสานสัมพันธ์สิงกว๊าน-พิราบขาว(ประชุมเชียร์และรับน้อง) ประจำปีการศึกษา 2561
ห้องภูกามยาว 3 3 - 11 ส.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15.00 เปิดโครงการ
โครงการประชุมเชียร์คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1
อาคารพระอุปาลี 1 ส.ค. - 7 ก.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประชุมเชียร์คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
อาคารพระอุปาลี 2 ส.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประชุมเชียร์คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3
อาคารพระอุปาลี 3 - 7 ส.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประชุมเชียร์คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4
อาคารพระอุปาลี 4 ส.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการประชุมเชียร์คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5
อาคารพระอุปาลี 7 ส.ค. - 7 ก.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิต
ห้องภูกามยาว 1 3 - 5 ส.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการทำบุญและปฐมนิเทศสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (2561)
คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 24 ส.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
โครงการปฐมนิเทศสาขาและเปิดโลกฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
อาคารพระอุปาลี 1 ส.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่
มหาวิทยาลัยพะเยา 10 ส.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 1 - 2 ก.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
พิธีปฏิญาณตนและกินยาหม้อ ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ส.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
อบรมทักษะสำหรับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา
ห้อง ICT 1102,1106 4 - 11 ส.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาวประจำปี 2561
ห้องประชุมเมืองพะเยา 5 ส.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.00 เปิดโครงการ
กิจกรรม ดาว-เดือน คณะแพทยศาสตร์
อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 8 ก.ย. 61
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ประกวดดาวเดือนคณะศิลปศาสตร์
ห้องภูกามยาว 1 18 ส.ค. 61
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ประกวดดาว-เดือนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม 19 ส.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
MIS Ambassador
อาคารสงวนเสริมศรี 19 ส.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ธรรมะสัญจร
วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 15 - 16 ก.ย. 61
คณะสหเวชศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมจิตอาสา "น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 21 - 24 ก.ย. 61
คณะแพทยศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการบุคลากรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561……
ub 001 2 - 10 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
UP Game
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 24 - 31 มี.ค. 61
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 12.00 เปิดโครงการ
นิสิตช่วยงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2561 (ครั้งที่ 16)
คณะวิทยาศาสตร์ 16 - 18 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และ หอประชุมพญางำเมือง 30 ก.ค. - 11 ส.ค. 61
คณะแพทยศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
ค่ายกล้ามะกอก ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา 3 - 11 ส.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 33.00 เปิดโครงการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต(Pre-กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่)
ห้องภูกามยาว 2 25 - 26 ก.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่
ห้องประชุมเมืองพะเยา 2 ส.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.00 เปิดโครงการ
ค่าย SCIENCE START CAMP ครั้งที่ 1
CE04206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 3 - 5 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 24.00 เปิดโครงการ
โครงการฟิสิกส์สัญจร
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยา 1 - 3 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น
ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า 25 ส.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
นิสิตน้องใหม่ร่วมใจอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
รอบตึก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ส.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ 14 ก.ย. 61
คณะพยาบาลศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกกิจกรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ห้อง CE27208 15 ก.ย. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ