ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 40 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
ห้องประชุมเมืองพะเยา 2 - 25 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรับน้องคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
โครงการถวายเทียนพรรษา
วัดบ้านโซ้ 9 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
เทิดทูนพระคุณครู
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู รับขวัญนิสิตใหม่
ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 25 ก.ค. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ห้อง UB003 25 ก.ค. 62
คณะนิติศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครูคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารเรียนรวม CE ห้อง CE 10206 25 ก.ค. 62
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3.00 เปิดโครงการ
โครงการไหว้ครู – ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ 25 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการคุรุปูจา ไหว้สาปารมี ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวม 25 ก.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู(กตเวที) นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 ก.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการเกษตรบูชาครู
CE07208 25 ก.ค. 62
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 4.00 เปิดโครงการ
ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ-ขันโตก
ห้อง UB 005 อาคาร 99 ปี 25 ก.ค. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 - 20 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.00 เปิดโครงการ
รับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
บริเวณหลัง และข้างหอประชุมพญางำเมือง 13 ก.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตคณะ
ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 27 มิ.ย. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมสวมเสื้อกาวน์ให้น้องประจำปี 2562
ห้อง CE11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ 21 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์
ce14206 26 - 27 มิ.ย. 62
คณะศิลปศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการปฐมนิเทศ-เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pre-U) ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องภูกามยาว 3 2 ก.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตรศาสตร์ฯ
CE10206 12 ก.ค. 62
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 4.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว
อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 8 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
ประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 21 ก.ค. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพนิสิตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 21 ก.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
CE 07208 3 ส.ค. 62
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8.00 เปิดโครงการ
สานสัมพันธ์นิสิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
(โดม)อาคารสงวนเสริมศรี 2 - 6 ก.ค. 62
คณะแพทยศาสตร์ 21.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่
ณ ห้องUB 004 อาคารพระอุบาลีคณูปมาจารย์ 4 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
ค่ายรับน้อง Science Start Camp ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 28 มิ.ย. - 13 ก.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 15.00 เปิดโครงการ
วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16 ก.ย. 62
คณะพยาบาลศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
Young ICT Camp
ห้องประชุมเมืองพะเยา 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22.00 เปิดโครงการ
โครงการสานสัมพันธ์ สิงห์กว๊าน-พิราบขาว
อาคารกิจกรรมโภชนาการ 13 ก.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
อาคารเรียนรวมภูกามยาว 1 - 5 ก.ค. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องภูกามยาว 2-3 6 - 8 ก.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมเล่าความหลังสร้างแรงบันดาลใจ
ณ ห้องUB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 5 ก.ค. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรสานสัมพันธุ์พี่น้อง BIOLOGY
ลานกิจกรรมอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 25 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
สานสัมพันธ์สายเมเจอร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และไหว้สักการะองค์สมเด็๋จพระนเรศวรมหาราช
ลานสมเด็๋จพระนเรศวรมหาราช 25 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
โครงการสัมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารเรียนรวมหลังเก่า 17 ส.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
แนะแนวการศึกษา
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 9 ส.ค. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเนรศวรมหาราช 22 ก.ค. 62
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ประกวดวงดนตรี(SAFA Music Award)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 31 ก.ค. 62
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
อบรมบุคลิกภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์
ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 29 มิ.ย. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
สัมมนาสาขาวิชาการตลาด
ห้อง UB 001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 29 ส.ค. 62
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ