ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 50 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
โครงการทำบุญปีใหม่และเชื่อมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 ม.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพรัพุทธชินราช ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ห้องประชุมเมืองพะเยา 4 พ.ค. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.00 เปิดโครงการ
ทำบุญปีใหม่ สานสายสัมพันธ์บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเรือนเอื้องคำ 20 ม.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมเมืองพะเยา 28 เม.ย. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
สักการะพระวิษณุกรรม (2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ก.พ. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
บวงสรวงสักการะพระวิษณุกรรม
คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ก.พ. 61
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
หอประชุมพญางำเมือง 21 - 22 เม.ย. 60
คณะแพทยศาสตร์ 15.00 เปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา 24 มี.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
อาคารเรียนรวมหลังเก่า 2 เม.ย. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 มี.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 เม.ย. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
ใต้ถุนตึกคณะเกษตรศาสตร์ 5 พ.ค. 60
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1.00 เปิดโครงการ
ปฐมนิเทศและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
ห้อง PKY 4 10 - 15 ม.ค. 61
คณะนิติศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
กีฬาคณะเภสัชสาสตร์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 18 ก.พ. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
สนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 เม.ย. 60
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8.00 เปิดโครงการ
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 12 - 15 ม.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 32.00 เปิดโครงการ
ต้อนรับพี่บัณฑิต (2561)
คณะวิศวกรรมศาสตรี์ 12 - 15 ม.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 15 ก.พ. 61
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 เปิดโครงการ
รับปริญญา ประปีการศึกษา 2559
ห้อง PKY 2-PKY 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า 12 - 15 ม.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญา (เตรียมซุ้ม+นิสิตฝึกซ้อมการแสดง)
- 12 - 15 ม.ค. 61
วิทยาลัยการศึกษา 32.00 เปิดโครงการ
โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13 - 15 ม.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
ค่ายหมอยาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11
โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 3 - 4 ก.พ. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา 24 มี.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 2.00 เปิดโครงการ
เสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร 26 - 30 มี.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1
ห้องประชุมเมืองพะเยา 21 พ.ย. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2
คณะเทคโนดลยีสารสนาเทศและการสื่อสาร 26 เม.ย. 60
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.00 เปิดโครงการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2560
ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 10 - 13 ก.พ. 60
คณะแพทยศาสตร์ 32.00 เปิดโครงการ
สอนเสริมเพิ่มความรู้สำหรับนิสิตคณะเกษตรฯ
ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ค. - 8 ธ.ค. 60
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 16.00 เปิดโครงการ
ลดการลาออกกลางคัน (Stop Drop Out)
CE10204 26 เม.ย. - 4 พ.ค. 60
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 14.00 เปิดโครงการ
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 1 มี.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบท ครั้ที่10
บ้านแม่แป้น และโรงเรียนแม่แป้นวิทยา อ.งาว จ.ลำปาง 23 - 25 ก.พ. 61
คณะนิติศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
สหเวช มพ.ร่วมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 - 18 ก.พ. 61
คณะสหเวชศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
สานสายใยสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
อาคารสงวนเสริมศรี (โดม) และ หอประชุมพญางำเมือง 10 - 11 ก.พ. 61
คณะสหเวชศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
รับรายงานตัวนิสิตใหม่ การปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง บ่มเพาะต้นกล้านักกฎหมายเพื่อความเป็นเลิศ
PKY1 , PKY5 , CE07208 28 ก.ค. - 19 ส.ค. 60
คณะนิติศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ประชุมเตรียมความพร้อมนิสิต อาจารย์ ในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
อาคาร 99 อุบาลีคถุณูปมาจารย์ 3 - 4 มี.ค. 61
คณะแพทยศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
นิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านน้ำปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 21 - 22 ม.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16.00 เปิดโครงการ
สานสัมพันธ์ลูกรพีศรีมพ.
คณะนิติศาสตร์และสนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 18 ก.พ. 61
คณะนิติศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ
ชมรมสภาหลังห้อง 2560
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 23 - 25 ก.พ. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน
โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 1 มี.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาสังคม
โรงเรียนบ้านแสนเจริญ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2 - 4 มี.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15.00 เปิดโครงการ
นิสิตช่วยงานในรายวิชาของสาขาฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2/2560
ห้อง SC2110 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 42.00 เปิดโครงการ
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- 15 ม.ค. 61
วิทยาลัยการศึกษา 8.00 เปิดโครงการ
การจัดการธุรกิจสู่ชุมชน ครั้งที่ 3
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 8 - 10 ม.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยา 15 ม.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ชมรม Pol Sci Cafe 2560
โรงเรียนบ้านแบ่ง ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 23 - 25 ก.พ. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการนิสิตครูผู้บำเพ็ญประโยชน์
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ศกร.ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม 25 - 26 ก.พ. 61
วิทยาลัยการศึกษา 16.00 เปิดโครงการ
โครงการค่ายบริการวิชาการเคมี
โรงเรียนบ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 24 มี.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
ชมรมสิงห์เพลิง 2560
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 24 มี.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ชมรมสานฝันปันน้ำใจ 2560
ศูนย๋พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 24 - 25 มี.ค. 61
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
pharmacy starting for innovative startup (รอบที่1)
คณะเภสัชศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 29 มี.ค. 61
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ