ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 10 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
เสียงสะท้อนจากนิสิต
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 28 ส.ค. 62
สภานิสิต 6.00 เปิดโครงการ
สร้างความสามัคคีในวิทยาลัยฯ UP Games
ณ สนามกีฬาอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 12 ม.ค. 62
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 8.00 เปิดโครงการ
รับฟังธรรมะชนะความเคลียด โดยพระมหาสมปอง
UP003 24 ก.ย. 62
งานวินัยและแนะแนวอาชีพ 3.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2562 (ครั้งที่ 17) วันที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2562 (ครั้งที่ 17) วันที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2562 (ครั้งที่ 17) วันที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ส.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการต้นแบบ (Role Model) การสร้างรูปแบบของกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทานาการ
อาคารสงวนเสริมศรี 28 ก.ค. 62
งานบริการและสวัสดิการนิสิต 8.00 เปิดโครงการ
ค่ายสานสัมพันธ์ชมรมคริสเตียน
ศูนย์พันธกิจ ภาคที่ 15 จ.พะเยา 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
ชมรมคริสเตียน 24.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมสืบสานวิถีธรรมมิตรภาพไทย-จีน
วัดพระธาตุแสงแก้ว ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 ก.ย. 62
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 8.00 เปิดโครงการ
การนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ(Pitching & Demo Day "GO TO LION KING")
Co-working space อุทยานวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 62
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 16.00 เปิดโครงการ