ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีและอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  

การลงทะเบียนข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)*