ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  

การลงทะเบียนข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)*
 

*เลขที่บัตรประชาชนไม่ถูกต้อง*