โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/08/2557 - 10/03/255801/08/2557 - 10/03/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน01/08/2557 - 03/10/2557-01/08/2557 - 03/10/2557
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-13/10/2557 - 31/10/2557-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์03/11/2557 - 20/11/255703/11/2557 - 20/11/2557-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 4 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 18 100% - - - - - - - -
0102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 24 100% - - - - - - - -
0103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 18 100% - - - - - - - -
0104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 18 100% - - - - - - - -
0105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 18 100% - - - - - - - -
0106 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0107 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 120 100% - - - - - - - -
0108 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0109 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0110 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 100% - - - - - - - -
0112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 100% - - - - - - - -
0113 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 100% - - - - - - - -
0114 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 100% - - - - - - - -
0115 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 24 100% - - - - - - - -
0116 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 12 100% - - - - - - - -
0117 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 12 100% - - - - - - - -
0118 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 12 100% - - - - - - - -
0119 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 24 100% - - - - - - - -
0120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 12 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0121 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 30 100% - - - - - - - -
0122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 36 100% - - - - - - - -
0123 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 36 100% - - - - - - - -
0124 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 36 100% - - - - - - - -
0125 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 36 100% - - - - - - - -
0126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 30 100% - - - - - - - -
0127 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 30 100% - - - - - - - -
0128 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 30 100% - - - - - - - -
0129 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 30 100% - - - - - - - -
0130 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 30 100% - - - - - - - -
0131 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 30 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0132 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 90 100% - - - - - - - -
0133 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 60 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0134 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 36 100% - - - - - - - -
0135 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 27 100% - - - - - - - -
0136 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 27 100% - - - - - - - -
0137 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 36 100% - - - - - - - -
0138 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 18 100% - - - - - - - -
0139 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 36 100% - - - - - - - -
0140 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 36 100% - - - - - - - -
0141 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 36 100% - - - - - - - -
0142 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0143 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 100% - - - - - - - -
0144 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 18 100% - - - - - - - -
0145 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 18 100% - - - - - - - -
0146 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 12 100% - - - - - - - -
0147 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 12 100% - - - - - - - -
0148 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 12 100% - - - - - - - -
0149 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 18 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0150 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 100% - - - - - - - -
0151 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18 100% - - - - - - - -
0152 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18 100% - - - - - - - -
0153 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0154 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 100% - - - - - - - -
0155 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 18 100% - - - - - - - -
0156 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 18 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0157 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 12 100% - - - - - - - -
0158 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 12 100% - - - - - - - -
0159 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 15 100% - - - - - - - -
0160 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 12 100% - - - - - - - -
0161 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 100% - - - - - - - -
0162 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 12 100% - - - - - - - -
0163 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 12 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0164 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 24 100% - - - - - - - -
0165 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 100% - - - - - - - -
0166 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 12 100% - - - - - - - -
0167 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 12 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0168 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 36 100% - - - - - - - -
0169 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0170 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 27 100% - - - - - - - -
0171 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 9 100% - - - - - - - -
0172 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 18 100% - - - - - - - -
0173 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 54 100% - - - - - - - -
0174 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 54 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0175 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18 100% - - - - - - - -
0176 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 18 100% - - - - - - - -
0177 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 3 100% - - - - - - - -
0178 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 3 100% - - - - - - - -
0179 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 3 100% - - - - - - - -