โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร06/10/2557 - 20/10/255706/10/2557 - 20/10/255706/10/2557 - 20/10/2557
ส่งเอกสารหลักฐาน06/10/2557 - 20/10/2557-06/10/2557 - 20/10/2557
ชำระเงินค่าสมัคร06/10/2557 - 20/10/2557
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-05/11/2557 - 12/11/2557-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์04/12/2557 - 12/12/255704/12/2557 - 12/12/2557-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 4 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0201 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 100% - - - - - - - -
0202 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 56 100% - - - - - - - -
0203 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 42 100% - - - - - - - -
0204 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 100% - - - - - - - -
0205 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 42 100% - - - - - - - -
0206 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0207 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 100% - - - - - - - -
0208 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0209 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0210 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0211 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 56 100% - - - - - - - -
0212 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 56 100% - - - - - - - -
0213 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 56 100% - - - - - - - -
0214 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 100% - - - - - - - -
0215 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 56 100% - - - - - - - -
0216 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 28 100% - - - - - - - -
0217 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 28 100% - - - - - - - -
0218 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 28 100% - - - - - - - -
0219 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 56 100% - - - - - - - -
0220 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0221 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0222 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0223 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 14 100% - - - - - - - -
0224 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 42 100% - - - - - - - -
0225 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 84 100% - - - - - - - -
0226 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 84 100% - - - - - - - -
0227 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 84 100% - - - - - - - -
0228 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 100% - - - - - - - -
0229 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 100% - - - - - - - -
0230 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 100% - - - - - - - -
0231 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 100% - - - - - - - -
0232 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 100% - - - - - - - -
0233 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 100% - - - - - - - -
0234 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0235 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 56 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0236 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 210 100% - - - - - - - -
0237 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 140 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0238 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 84 100% - - - - - - - -
0239 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 100% - - - - - - - -
0240 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 63 100% - - - - - - - -
0241 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 100% - - - - - - - -
0242 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 42 100% - - - - - - - -
0243 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 100% - - - - - - - -
0244 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 100% - - - - - - - -
0245 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 100% - - - - - - - -
0246 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0247 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 100% - - - - - - - -
0248 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 100% - - - - - - - -
0249 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 100% - - - - - - - -
0250 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 100% - - - - - - - -
0251 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 100% - - - - - - - -
0252 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 100% - - - - - - - -
0253 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 42 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0254 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 100% - - - - - - - -
0255 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 42 100% - - - - - - - -
0256 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 42 100% - - - - - - - -
0257 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0258 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 70 100% - - - - - - - -
0259 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 42 100% - - - - - - - -
0260 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 42 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0261 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 100% - - - - - - - -
0262 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 100% - - - - - - - -
0263 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 35 100% - - - - - - - -
0264 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 28 100% - - - - - - - -
0265 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 100% - - - - - - - -
0266 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 100% - - - - - - - -
0267 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0268 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 56 100% - - - - - - - -
0269 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 100% - - - - - - - -
0270 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 28 100% - - - - - - - -
0271 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 28 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
0272 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 18 100% - - - - - - - -
0273 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 18 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0274 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 84 100% - - - - - - - -
0275 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0276 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 63 100% - - - - - - - -
0277 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 21 100% - - - - - - - -
0278 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 42 100% - - - - - - - -
0279 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 126 100% - - - - - - - -
0280 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 126 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0281 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 100% - - - - - - - -
0282 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 42 100% - - - - - - - -
0283 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 100% - - - - - - - -
0284 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 100% - - - - - - - -
0285 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 100% - - - - - - - -