โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/11/2557 - 20/11/255702/11/2557 - 20/11/255702/11/2557 - 20/11/2557
ส่งเอกสารหลักฐาน02/11/2557 - 20/11/2557-02/11/2557 - 20/11/2557
ชำระเงินค่าสมัคร02/11/2557 - 20/11/2557
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-16/12/2557 - 18/12/2557-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์30/01/2558 - 06/02/255830/01/2558 - 06/02/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 56 20% 30% 15% 35% - - - - -
0303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0304 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0305 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0306 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0307 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 280 20% 80% - - - - - - -
0308 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 42 20% 55% 25% - - - - - -
0309 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0310 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 42 20% 80% - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0311 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 56 20% 30% 15% 35% - - - - -
0312 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 56 20% 30% 15% 35% - - - - -
0313 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 56 20% 30% - 20% 30% - - - -
0314 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 20% 50% 30% - - - - - -
0315 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 56 20% 30% 15% 35% - - - - -
0316 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 28 20% 30% - 20% 30% - - - -
0317 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 28 20% 30% - 20% 30% - - - -
0318 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 28 20% 30% 15% 30% - - - - -
0319 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 56 20% 30% - - - - - 50% -
0320 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0321 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 20% 30% - 50% - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0322 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 50 20% 30% - 50% - - - - -
0323 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 14 20% 30% - 50% - - - - -
0324 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 42 20% 30% - 50% - - - - -
0325 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 84 20% 30% - 50% - - - - -
0326 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 84 20% 30% - 50% - - - - -
0327 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 84 20% 30% - 50% - - - - -
0328 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 84 20% 30% - 50% - - - - -
0329 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 20% 30% - 50% - - - - -
0330 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 20% 30% - 50% - - - - -
0331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 20% 30% 15% 35% - - - - -
0332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 20% 30% 15% 35% - - - - -
0333 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 20% 30% 15% 35% - - - - -
0334 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 70 20% 30% 15% 35% - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0335 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 56 20% 30% - 50% - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0336 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 210 20% 80% - - - - - - -
0337 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 140 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0338 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 84 20% 80% - - - - - - -
0339 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 63 20% 80% - - - - - - -
0340 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 63 20% 70% 10% - - - - - -
0341 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 84 20% 70% 10% - - - - - -
0342 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 42 20% 55% 25% - - - - - -
0343 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 84 20% 70% 10% - - - - - -
0344 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 84 20% 55% 25% - - - - - -
0345 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 84 20% 55% 25% - - - - - -
0346 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 42 20% 55% 25% - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0347 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0348 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0349 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0350 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0351 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0352 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 28 20% 30% 15% 35% - - - - -
0353 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 42 20% 30% - 50% - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0354 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
0355 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
0356 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
0357 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 20% 30% - 20% 30% - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0358 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 70 20% 30% - 50% - - - - -
0359 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 42 20% 30% - 50% - - - - -
0360 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 42 20% 30% - 50% - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0361 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 20% 80% - - - - - - -
0362 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 28 20% 80% - - - - - - -
0363 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 35 20% 80% - - - - - - -
0364 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 28 20% 80% - - - - - - -
0365 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 20% 80% - - - - - - -
0366 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 20% 80% - - - - - - -
0367 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 28 20% 80% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0368 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 56 20% 30% - - - - - 50% -
0369 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 20% 30% - - - 50% - - -
0370 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 28 20% 30% - - - - - 50% -
0371 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 28 20% 30% - - - - - 50% -
คณะสหเวชศาสตร์
0372 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 42 20% 30% - 50% - - - - -
0373 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 42 20% 30% - 50% - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0374 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 84 20% 30% 15% 35% - - 30% - -
0375 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - 30% - -
0376 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 63 20% 30% 15% 35% - - 30% - -
0377 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 21 20% 30% - 50% - - 30% - -
0378 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 42 20% 30% 15% 35% - - 30% - -
0379 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 126 20% 80% - - - - 30% - -
0380 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 126 20% 80% - - - - 30% - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0381 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 20% 30% 15% 35% - - - - -
0382 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 42 20% 30% 20% 30% - - - - -
0383 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
0384 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 20% 30% 15% 35% - - - - -
0385 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 7 20% 30% - 50% - - - - -