โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร03/11/2557 - 20/11/255703/11/2557 - 20/11/255703/11/2557 - 20/11/2557
ส่งเอกสารหลักฐาน03/11/2557 - 20/11/2557-03/11/2557 - 20/11/2557
ชำระเงินค่าสมัคร03/11/2557 - 20/11/2557
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-16/12/2557 - 18/12/2557-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์04/02/2558 - 06/02/255804/02/2558 - 06/02/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
0401 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 12 20% 20% 10% 30% - - - - 20%