โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร03/11/2557 - 20/11/255703/11/2557 - 20/11/255703/11/2557 - 20/11/2557
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร03/11/2557 - 20/11/2557
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-16/12/2557 - 18/12/2557-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์02/02/2558 - 04/02/255802/02/2558 - 04/02/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
0501 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) 15 30% 10% 30% - - - - 30%