โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร03/11/2557 - 20/11/255703/11/2557 - 20/11/255703/11/2557 - 20/11/2557
ส่งเอกสารหลักฐาน03/11/2557 - 20/11/2557-03/11/2557 - 20/11/2557
ชำระเงินค่าสมัคร03/11/2557 - 20/11/2557
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-16/01/2558 - 18/01/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์28/01/2558 - 06/02/255828/01/2558 - 06/02/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะแพทยศาสตร์
0801 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 40 30% - 70% - - - - -