โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร26/11/2557 - 27/11/255726/11/2557 - 27/11/2557 -
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์03/12/2557 - 12/12/255703/12/2557 - 12/12/2557-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
0901 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3 100% - - - - - - - -
0902 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 100% - - - - - - - -
0903 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 3 100% - - - - - - - -
0904 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 100% - - - - - - - -
0905 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 3 100% - - - - - - - -
0906 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
0907 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 20 100% - - - - - - - -
0908 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0909 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0910 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
คณะทันตแพทยศาสตร์
0911 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0912 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 100% - - - - - - - -
0913 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 100% - - - - - - - -
0914 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 100% - - - - - - - -
0915 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 100% - - - - - - - -
0916 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 4 100% - - - - - - - -
0917 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 2 100% - - - - - - - -
0918 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2 100% - - - - - - - -
0919 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 2 100% - - - - - - - -
0920 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 4 100% - - - - - - - -
0921 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 2 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
0922 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 6 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
0923 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 100% - - - - - - - -
0924 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0925 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 100% - - - - - - - -
0926 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 3 100% - - - - - - - -
0927 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 6 100% - - - - - - - -
0928 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 6 100% - - - - - - - -
0929 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 100% - - - - - - - -
0930 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 100% - - - - - - - -
0931 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
0932 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
0933 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
0934 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
0935 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
0936 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
0937 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 4 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
0938 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 15 100% - - - - - - - -
0939 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 10 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
0940 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 6 100% - - - - - - - -
0941 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 5 100% - - - - - - - -
0942 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5 100% - - - - - - - -
0943 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 6 100% - - - - - - - -
0944 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3 100% - - - - - - - -
0945 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 6 100% - - - - - - - -
0946 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 6 100% - - - - - - - -
0947 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 6 100% - - - - - - - -
0948 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
0949 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 100% - - - - - - - -
0950 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3 100% - - - - - - - -
0951 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3 100% - - - - - - - -
0952 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 100% - - - - - - - -
0953 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 2 100% - - - - - - - -
0954 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 2 100% - - - - - - - -
0955 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 3 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0956 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 100% - - - - - - - -
0957 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 100% - - - - - - - -
0958 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 100% - - - - - - - -
0959 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
0960 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 100% - - - - - - - -
0961 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 3 100% - - - - - - - -
0962 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 3 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
0963 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 2 100% - - - - - - - -
0964 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 100% - - - - - - - -
0965 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3 100% - - - - - - - -
0966 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 100% - - - - - - - -
0967 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 100% - - - - - - - -
0968 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 2 100% - - - - - - - -
0969 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 2 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
0970 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 4 100% - - - - - - - -
0971 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 100% - - - - - - - -
0972 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 2 100% - - - - - - - -
0973 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 2 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
0974 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 3 100% - - - - - - - -
0975 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 3 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
0976 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 6 100% - - - - - - - -
0977 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0978 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
0979 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 2 100% - - - - - - - -
0980 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 3 100% - - - - - - - -
0981 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 9 100% - - - - - - - -
0982 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 9 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0983 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 100% - - - - - - - -
0984 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 100% - - - - - - - -
0985 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 1 100% - - - - - - - -
0986 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 1 100% - - - - - - - -
0987 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 1 100% - - - - - - - -