โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร06/11/2557 - 09/12/255706/11/2557 - 09/12/2557 -
ส่งเอกสารหลักฐาน01/12/2557 - 09/12/2557-01/12/2557 - 09/12/2557
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์30/01/2558 - 06/02/255830/01/2558 - 06/02/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1101 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 100% - - - - - - - -
1102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 100% - - - - - - - -
1103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 5 100% - - - - - - - -
1104 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 100% - - - - - - - -
1105 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 5 100% - - - - - - - -
1106 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1107 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 100% - - - - - - - -
1108 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 100% - - - - - - - -
1109 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 100% - - - - - - - -
1110 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 100% - - - - - - - -
1111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 100% - - - - - - - -
1112 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 5 100% - - - - - - - -
1113 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 5 100% - - - - - - - -
1114 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 5 100% - - - - - - - -
1115 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1116 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5 100% - - - - - - - -
1117 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
1118 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
1119 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
1120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1121 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 5 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1122 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 5 100% - - - - - - - -
1123 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 5 100% - - - - - - - -
1124 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 5 100% - - - - - - - -
1125 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 100% - - - - - - - -
1126 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1127 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 100% - - - - - - - -
1128 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 5 100% - - - - - - - -
1129 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 5 100% - - - - - - - -
1130 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 100% - - - - - - - -
1131 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 100% - - - - - - - -
1132 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 5 100% - - - - - - - -
1133 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 5 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1134 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 5 100% - - - - - - - -
1135 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 5 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1136 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 5 100% - - - - - - - -
1137 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 5 100% - - - - - - - -
1138 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 100% - - - - - - - -
1139 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 5 100% - - - - - - - -
1140 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 100% - - - - - - - -
1141 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
1142 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 5 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1143 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 5 100% - - - - - - - -
1144 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 5 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1145 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 100% - - - - - - - -
1146 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 100% - - - - - - - -
1147 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 5 100% - - - - - - - -
1148 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 5 100% - - - - - - - -
1149 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 5 100% - - - - - - - -