โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร12/03/2558 - 15/05/255812/03/2558 - 15/05/255812/03/2558 - 08/05/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน12/03/2558 - 15/05/2558-12/03/2558 - 15/05/2558
ชำระเงินค่าสมัคร02/03/2558 - 15/05/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-20/05/2558 - 22/05/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
1501 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 60 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1502 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 30 100% - - - - - - - -
1503 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 50 100% - - - - - - - -