โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/03/2558 - 15/05/255802/03/2558 - 15/05/255802/03/2558 - 08/05/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน02/03/2558 - 08/05/2558-02/03/2558 - 08/05/2558
ชำระเงินค่าสมัคร02/03/2558 - 15/05/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-20/05/2558 - 22/05/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1601 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1602 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร แผน ข 30 100% - - - - - - - -
1603 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1604 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ข 30 100% - - - - - - - -
1605 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
1606 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1607 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ข 10 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
1608 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1609 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 30 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1610 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1611 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 40 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1612 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1613 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข 40 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1614 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
1615 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 40 100% - - - - - - - -
1616 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 50 100% - - - - - - - -
1617 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก แบบ ก2 15 100% - - - - - - - -
1618 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1619 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1620 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1621 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ข 30 100% - - - - - - - -
1622 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1623 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
1624 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1625 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข 20 100% - - - - - - - -
1626 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก1 5 100% - - - - - - - -
1627 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1628 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ แผน ข 20 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
1629 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 10 100% - - - - - - - -
1630 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 60 100% - - - - - - - -
1631 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 60 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1632 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 12 100% - - - - - - - -
1633 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ แผน ข 15 100% - - - - - - - -
1634 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2 20 100% - - - - - - - -
1635 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข 20 100% - - - - - - - -