โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร18/02/2558 - 24/03/255818/02/2558 - 24/03/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน18/02/2558 - 23/02/2558-18/02/2558 - 23/02/2558
ชำระเงินค่าสมัคร18/02/2558 - 23/02/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-18/02/2558 - 23/02/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
1822 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1824 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 5 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
1829 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 5 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1848 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 100% - - - - - - - -