โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร26/02/2558 - 16/03/255826/02/2558 - 16/03/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน16/03/2558 - 16/03/2558-16/03/2558 - 16/03/2558
ชำระเงินค่าสมัคร26/02/2558 - 16/03/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์03/04/2558 - 10/04/255803/04/2558 - 10/04/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะพยาบาลศาสตร์
5819 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 15 20% 30% - 50% - - - - -