โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/04/2558 - 17/04/255801/04/2558 - 17/04/2558 -
ส่งเอกสารหลักฐาน01/04/2558 - 17/04/2558-01/04/2558 - 17/04/2558
ชำระเงินค่าสมัคร01/04/2558 - 17/04/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-06/05/2558 - 07/05/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์19/05/2558 - 21/05/255819/05/2558 - 21/05/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 20% 80% - - - - - - -
2002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 20% 80% - - - - - - -
2003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 20 20% 80% - - - - - - -
2004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 20% 80% - - - - - - -
2005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 10 20% 80% - - - - - - -
2006 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20% 80% - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
2007 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 60 20% 80% - - - - - - -
2008 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 30 20% 80% - - - - - - -
2009 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 30 20% 80% - - - - - - -
2010 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 30 20% 80% - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20% 80% - - - - - - -
2012 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 20% 80% - - - - - - -
2013 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 20% 80% - - - - - - -
2014 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20% 80% - - - - - - -
2015 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 20 20% 80% - - - - - - -
2016 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 10 20% 80% - - - - - - -
2017 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 10 20% 80% - - - - - - -
2018 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 20 20% 80% - - - - - - -
2019 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 40 20% 80% - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
2020 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 30 20% 80% - - - - - - -
2021 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
2022 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
2023 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
2024 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
2025 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
2026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2027 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 50 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2028 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 50 20% 80% - - - - - - -
2029 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 15 20% 80% - - - - - - -
2030 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 10 20% 80% - - - - - - -
2031 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 30 20% 80% - - - - - - -
2032 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 40 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
2033 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 20% 80% - - - - - - -
2034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 20 20% 80% - - - - - - -
2035 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 20 20% 80% - - - - - - -
2036 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 15 20% 80% - - - - - - -
2037 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 15 20% 80% - - - - - - -
2038 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 15 20% 80% - - - - - - -
2039 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 20 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2040 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 20 20% 80% - - - - - - -
2041 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 10 20% 80% - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
2042 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 15 20% 80% - - - - - - -
2043 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 15 20% 80% - - - - - - -
2044 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
2045 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 30 20% 80% - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
2046 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 20% 80% - - - - - - -
2047 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 20% 80% - - - - - - -
2048 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 20 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยการศึกษา
2049 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
2050 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
2051 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 20 20% 80% - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2052 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 20% 80% - - - - - - -
2053 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 20% 80% - - - - - - -
2054 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 5 20% 80% - - - - - - -
2055 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 5 20% 80% - - - - - - -
2056 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 5 20% 80% - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
2057 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 5 100% - - - - - - - -