โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร02/03/2558 - 10/07/255802/03/2558 - 10/07/255802/03/2558 - 10/07/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน02/03/2558 - 10/07/2558-02/03/2558 - 10/07/2558
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะนิติศาสตร์
2201 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ทหารและตำรวจ) 60 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
2202 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ทหารและตำรวจ) 50 100% - - - - - - - -