โครงการที่เปิดรับสมัคร  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร01/04/2558 - 17/04/255801/04/2558 - 17/04/255801/04/2558 - 17/04/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน01/04/2558 - 17/04/2558-01/04/2558 - 17/04/2558
ชำระเงินค่าสมัคร01/04/2558 - 17/04/2558
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร-06/05/2558 - 07/05/2558-
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์19/05/2558 - 21/05/255819/05/2558 - 21/05/2558-
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะทันตแพทยศาสตร์
2501 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 14 30% - 70% - - - - -