โครงการที่เปิดรับสมัคร  
  • 5828 : ระบบกลาง(admissions)

  • ประจำปีการศึกษา : 2558
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • สถานะโครงการ : ปิดรับสมัคร
  •  
กำหนดการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ททางไปรษณีย์
เปิดรับสมัคร10/05/2558 - 31/05/255810/05/2558 - 31/05/255810/05/2558 - 31/05/2558
ส่งเอกสารหลักฐาน - - -
ชำระเงินค่าสมัคร -
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร- - -
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ - - -
รหัส
สาขาวิชา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 6 ภาค GAT PAT กสพท.
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 PAT6
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1299 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 100% - - - - - - - -
1300 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 20 100% - - - - - - - -
1301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 100% - - - - - - - -
1302 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 100% - - - - - - - -
1303 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 20 100% - - - - - - - -
1304 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 40 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์
1305 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 100% - - - - - - - -
1306 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 40 100% - - - - - - - -
1307 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 40 100% - - - - - - - -
1308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 100% - - - - - - - -
1309 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 100% - - - - - - - -
1310 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 100% - - - - - - - -
1311 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 40 100% - - - - - - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1312 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 100% - - - - - - - -
1313 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 100% - - - - - - - -
1314 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 100% - - - - - - - -
1315 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 40 100% - - - - - - - -
1316 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ 20 100% - - - - - - - -
1317 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 20 100% - - - - - - - -
1318 หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 100% - - - - - - - -
1319 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 20 100% - - - - - - - -
1320 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 40 100% - - - - - - - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1321 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 100% - - - - - - - -
1322 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 100% - - - - - - - -
1323 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 100% - - - - - - - -
1324 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 100% - - - - - - - -
คณะพยาบาลศาสตร์
1325 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 100% - - - - - - - -
คณะเภสัชศาสตร์
1326 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 30 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1327 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 100% - - - - - - - -
1328 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 40 100% - - - - - - - -
1329 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 20 100% - - - - - - - -
คณะสหเวชศาสตร์
1330 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 30 100% - - - - - - - -
1331 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 30 100% - - - - - - - -
คณะแพทยศาสตร์
1332 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 60 100% - - - - - - - -
1333 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 40 100% - - - - - - - -
1334 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 40 100% - - - - - - - -
1335 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 100% - - - - - - - -
1336 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 40 100% - - - - - - - -
1337 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 15 100% - - - - - - - -
คณะนิติศาสตร์
1338 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 120 100% - - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
1339 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 10 100% - - - - - - - -
1340 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 100% - - - - - - - -
1341 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 30 100% - - - - - - - -
1342 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 30 100% - - - - - - - -
1343 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 100% - - - - - - - -
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
1344 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 100 100% - - - - - - - -
1345 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 40 100% - - - - - - - -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
1346 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 100% - - - - - - - -
1347 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 100% - - - - - - - -
1348 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 100% - - - - - - - -
1349 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล 20 100% - - - - - - - -
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
1350 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 100 100% - - - - - - - -
1351 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 30 100% - - - - - - - -
1352 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30 100% - - - - - - - -
1353 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 30 100% - - - - - - - -
1354 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 20 100% - - - - - - - -
1355 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 30 100% - - - - - - - -
1356 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 100% - - - - - - - -
1357 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 60 100% - - - - - - - -
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1358 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 100% - - - - - - - -
1359 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 100% - - - - - - - -